INFORMACJA O PRAWACH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy naszych obecnych i potencjalnych Gości, że administratorem danych osobowych Gości Pensjonatu „ RAJ” w Rajgrodzie” jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski, Pensjonat „RAJ” w Rajgrodzie Jarosław Dąbrowski z siedzibą w 19-200 Grajewo, ul. Wilczewo 44, wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 4496, NIP: 7191321539, z którym można skontaktować się mailowo na adres marketing@pensjonatraj.pl, osobiście lub pisemnie pod w/w adresem lub numerem telefonu : +48 534 534 263

Cele przetwarzania danych osobowych Gości hotelowych

Celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pensjonat są odpowiedzi na zapytania w związku z zainteresowaniem naszą ofertą, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz stosowania monitoringu wizyjnego, dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przez roszczeniami Gości w stosunku do Pensjonatu, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Goście posiadają prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo: przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do właściciela.

Przekazanie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub powierzone naszym podwykonawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. w celu obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami.

Czas przetwarzania danych osobowych

Uzyskane dane będziemy przetwarzać najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych osobowych upływa z okresem przydatności tych danych tj: - w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z przepisów prawa; - dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes; lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda wyrażona dla innych celów lub dane były przetwarzane dla celów marketingowych. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Pensjonat jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Informujemy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres: marketing@pensjonatraj.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.