INFORMACJA O PRAWACH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy naszych obecnych i potencjalnych Gości, że administratorem danych osobowych Gości Pensjonatu „ RAJ” jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski, Pensjonat „RAJ” w Rajgrodzie Jarosław Dąbrowski z siedzibą w 19-200 Grajewo, ul. Wilczewo 44 ,
NIP: 7191321539, REGON 450189523, e-mail: marketing@pensjonatraj.pl,
numer telefonu :
Recepcja - +48 86 444 15 51; +48 533 323 804; +48 533 323 139
Dyrektor - +48 534 534 263

1.Cele przetwarzania danych osobowych:

- wycena, realizacja umów o świadczenie usług hotelarskich,

-rezerwacja pokoi hotelowych,

- marketing produktów i usług,

-rozpatrzenie ewentualnych reklamacji,

-obsługa składanych zapytań- droga elektroniczna lub telefoniczna,

-udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

-ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

- monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom.

 

W realizacji ww. celów niezbędne będą takie dane jak: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail , dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP w przypadku wystawienia faktury VAT, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu środków, numer i dane karty płatniczej w przypadku płatności mobilnych, narodowość- obowiązek GUS (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie oraz spowoduje odmowę zamówienia w przypadku rezerwacji pokoju.

2. Przekazanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub powierzone naszym podwykonawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe przekazujemy kategoriom podmiotów w celu: obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej, jak również dostawcy platformy rezerwacji usług hotelarskich, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie ubezpieczeniowej w przypadku naprawienia ewentualnej szkody. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy oraz zgodnie z naszymi zaleceniami.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

Uzyskane dane będziemy przetwarzać najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych osobowych upływa z okresem przydatności tych danych tj:

- w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z przepisów prawa;

- dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes; lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda wyrażona dla innych celów lub dane były przetwarzane dla celów marketingowych,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Pensjonat jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, a przetwarzanie w celach marketingowych- zgoda Gościa. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

5. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uwagi odnośnie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać w siedzibie Pensjonatu, pocztą tradycyjną lub poprzez pocztę elektroniczną,

e-mail: marketing@pensjonatraj.pl.

6. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.